Beautiful 2012

Director:
Gu Changwei, Tsai Ming-Liang, Kim Tae-yong, Ann Hui
Cast:
Yan Lianke, Lee Kang-Sheng, Gong Hyo-jin, Francis Ng
Year:
2012
Colour:
Colour
Language:
Putonghua/Mandarin/Korean/Cantonese
Duration:
90 mins
Additional Screening: 26UC3E1A

Date: 26 Mar 2012
Time: 9:00 PM
Code: 26UC3E1A
Venue: UA Cityplaza
Date: 22 Mar 2012Meet the audience session
Time: 7:15 PM
Code: 22UC3E1
Venue: UA Cityplaza
Date: 24 Mar 2012
Time: 10:30 AM
Code: 24UC3M1
Venue: UA Cityplaza
Date: 28 Mar 2012
Time: 5:30 PM
Code: 28UC3M3D
Venue: UA Cityplaza