11 Flowers

Director:
Wang Xiaoshuai
Cast:
Liu Wenqing, Wang Ziyi, Wang Jingchun
Year:
2011
Colour:
Colour
Language:
Putonghua
Duration:
120 mins

Date: 22 Mar 2012Meet the audience session
Time: 7:15 PM
Code: 22UL3E1
Venue: UA Langham Place
Date: 24 Mar 2012Meet the audience session
Time: 5:00 PM
Code: 24UL3M3
Venue: UA Langham Place